CHỦ TRƯƠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

***************

CHÙA BẢO QUANG

THỰC HIỆN & PHÁT HÀNH


Chủ Nhiệm:

Hòa Thượng Thích Chơn Thành


Chủ Bút:

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh


Quản Lý & Trình Bày:

Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng


Thư Ký:

Như Hùng


Kỷ Thuật-Duyệt Bài-Chỉnh Sửa

Thùy Linh

Phúc Bùi-Diệu Huyền

Cung Nguyễn-Quốc Đạt

Trần Tấn Quang